Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Stanovy


Myslivecký kroužek při VFU Brno

 
Sdružuje studenty VFU a její zaměstnance na základě jejich zájmu o myslivost a ke společnému provozování myslivosti a jeho činnost vychází ze Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb.

 

Činnost MK spočívá zejména v:                                                    

·         zajišťování a zlepšování životního prostředí

·         propagaci myslivosti a ochraně přírody

·         chovu, ochraně a péči o zvěř

·         rozšiřování odborné úrovně členů

·         zachovávání a prohlubování tradic

·         výchově adeptů

·         podpoře lovecké kynologie a sokolnictví

 

 
Základní orgány a struktura

 

          Základní strukturu MK tvoří členská schůze a jí volený výbor v čele s předsedou. Členská schůze je vrcholným orgánem MK, schází se nejméně 1x za semestr. Usnesení členské schůze je platné a závazné, pro všechny členy a adepty MK, při souhlasu nadpoloviční většiny členů. Členskou schůzi svolává předseda. Termín konání členské schůze musí být oznámen vhodnou formou nejméně 7 dní před jejím konáním. V nepřítomnosti předsedy ho zastupují ostatní členové výboru.

 
 

 
Vymezení statutu základních orgánů

Členská schůze:

·         přijímá a ukončuje členství členů v MK

·         přijímá adepty

·         volí výbor MK

·         rozhoduje o činnosti a zásadách hospodaření MK

·         přijímá a schvaluje změny stanov MK

·         o jednání a usnesení členské schůze se pořizuje zápis

 

Výbor MK:

·         je složen z předsedy, místopředsedy, kynologického a brigádnického referenta

·         řídí činnost v období mezi členskými schůzemi

·         rozhoduje o hospodaření MK v souladu s usnesením členské schůze

·         je volen a odvoláván členskou schůzí, nadpoloviční většinou členů MK

·         má povinnost na každé členské schůzi předkládat zprávu o činnosti MK

·         vede záznam o jednání a usnesení členské schůze

·         navrhuje přijetí adepta za člena

.         člen z řad zaměstnanců má pouze hlas poradní

 

Předseda:

·         řídí práci výboru,            

·         svolává a řídí členské schůze

·         je volen z členské základny MK

 

Místopředseda:

·         zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti

·         eviduje členy a adepty MK

·         je volen z členské základny MK

 

Kynologický a brigádnický referent:

·         eviduje členy se zájmem o loveckou kynologii

·         organizuje kynologické akce v rámci MK

·         je volen z členské základny MK

 

Člen:

·         je studentem nebo zaměstnancem VFU

·         má aktivní zájem o myslivost, kterou prokázal svojí alespoň půlroční aktivitou v MK jako adept

·         je přijímán na základě hlasování členské schůze na základě projednání návrhu výborem MK

 

Člen MK má právo:

·         účastnit se všech akcí pořádaných MK a požívat všech výhod vyplývajících a souvisejících se členstvím

·         účastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích

·         volit a být volen do výboru MK (dále jen „výbor“)

·         spolurozhodovat o činnosti MK

·         podávat náměty a připomínky k činnosti MK

·         hlasovat

 

Člen MK má povinnost:

·         účastnit se členských schůzí

·         plnit usnesení členské schůze a výboru

·         dodržovat stanovy

·         řádně reprezentovat

 
Adept:   

·         je studentem nebo zaměstnancem VFU

·         má aktivní zájem o myslivost

·         je přijímán na základě hlasování členské schůze

 

Adept MK má právo:

·       účastnit se všech akcí pořádaných MK

·       účastnit se jednání členských schůzí

 

Adept MK má povinnosti:

·         aktivně se účastnit akcí MK (v rozsahu 60% pořádaných akcí)

·         účastnit se členských a výročních schůzí

·       dodržovat stanovy

·       řádně reprezentovat

 

Čestný člen MK:

·       byl členem MK

·       je navrhován členy MK

·       je přijímán na základě hlasování členské schůze

·       významně se podílel na vzniku a rozvoji MK

 

Čestný člen má právo:

 ·       účastnit se společných akcí pořádaných MK

  

Čestný člen má povinnosti:

·       dodržovat stanovy

·       řádně reprezentovat

 

Důvody k ukončení členství:

·       na vlastní žádost

·       ukončení studia

·       porušení stanov a dobrého jména MK

·       závažné porušení etiky a tradic myslivosti

 

Za MK jednají v souladu s těmito stanovami:

·         členové výboru pod vedením předsedy

 

Členský příspěvek:

·       výši příspěvku stanoví členská schůze

 

Tyto stanovy byly schváleny zakládajícími členy na ustavující členské schůzi 3.3. 2009 a doplněny na členské schůzi 19.4.2010.

 

 
TOPlist